II   Sympozjum 

„ Postępy  w  badaniach  i  zastosowaniach  fotokatalizatorów   na  bazie  ditlenku tytanu (TiO2 – Szczecin 2014 r.)

Szczecin, 8-9 lipca, 2014 r.

 

Patronat:

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., Police

Producent Chemii Budowlanej „Pigment”,  Szczecin

Navirem-Sigma, Sp. z o.o., Szczecin

 

Organizator:

Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Œrodowiska,

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. inż.   Antoni W. Morawski – przewodniczący

dr hab. inż.  Beata Tryba, prof. ZUT

dr hab. inż.  Jacek Przepiórski, prof. ZUT

dr hab. inż.  Beata Michalkiewicz, prof. ZUT

dr hab. inż.  Sylwia Mozia, prof. ZUT

dr hab. inż.   Joanna Grzechulska-Damszel

dr hab. inż.   Magdalena Janus

dr hab. inż.  Rafał J. Wróbel

dr inż.   Agata Markowska-Szczupak

dr inż.   Beata Zieliñska

dr inż.   Joanna Kapica

dr inż.   Ewelina Kusiak-Nejman

dr inż.   £ukasz Kowalczyk

mgr inż.   Agnieszka Wanag

Lic. Marzena Sieniawska

 

Miejsce sympozjum: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin (budynek tzw. „Starej Chemii”), Aula im. Prof. Józefa Kępiñskiego

Język sympozjum:   j. polski;

 

Zgłoszenie udziału w sympozjum: Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz streszczenie należy przesłaæ do 30 kwietnia 2014 r.    do:   dr inż. Eweliny Kusiak-Nejman, email: TiO2@zut.edu.pl

 

Płatnoœæ:

Płatnoœæ za udział w konferencji prosimy uiœciæ do 12 maja 2014 r. (150 zł studenci i doktoranci; 250 zł pozostali uczestnicy)Dane do przelewu:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
Bank: Bank Zachodni WBK S.A. 3. Oddział w Szczecinie
Nr rachunku bankowego: 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242
Tytuł przelewu: TiO2 – Szczecin 2014_Imię i nazwiskoCel sympozjum:

Badania właœciwoœci fotokatalitycznych TiO2 prowadzone są intensywnie od ok. 30 lat. Liczba patentów i publikacji wzrasta lawinowo, a prace dotyczące fotokatalizy należą do najczęœciej cytowanych. W œlad za tym œwiatowy rynek produkcji fotokatalizatorów opartych na ditlenku tytanu TiO2 od 2000 roku ulega dynamicznemu rozwojowi ze względu na coraz bardziej zaawansowane zastosowania. Fotoaktywne zdolnoœci ditlenku tytanu wykorzystywane są najczęœciej do oczyszczania wody i œcieków z chemicznych substancji organicznych, które są trudne do utlenienia inną drogą, np. substancji ropopochodnych, pestycydów, fenoli, itp. Fotokatalizatory można też wykorzystywaæ do oczyszczania gleby.

Oprócz stosowania ditlenku tytanu do oczyszczania œcieków, poszerza się rynek zastosowañ TiO2 w nowych produktach o specjalnych funkcjach. Fotokatalityczne, jak również hydrofobowo-hydrofilowe właœciwoœci TiO2 wykorzystuje się do projektowania powierzchni samooczyszczających się pod wpływem promieniowania słonecznego, wytwarzania materiałów oczyszczających powietrze (np. poprzez pokrywanie œcian budynków, dachów, szyb, œcian tuneli), materiałów do usuwania odorów z uciążliwej produkcji i odpadów, materiałów do pokrywania luster lub urządzeñ sanitarnych i klimatyzacyjnych ze względu na dodatkowe właœciwoœci bakteriostatyczne i bakteriobójcze pod wpływem promieniowania UV-vis, wykładzin we wnętrzach pomieszczeñ magazynów, chłodni i pojazdów oraz produkcji ogniw fotowoltaicznych.

Fotokatalizatory do w/w zastosowañ są już coraz powszechniej stosowane w Europie, Azji i Ameryce. W Polsce prace nad fotokatalizatorami prowadzone były w nielicznych zespołach od początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Aktualnie praktycznie w każdej uczelni istnieją zespoły zajmujące się badaniami fotokatalitycznymi. W Polsce rynek zastosowañ fotokatalizatorów dopiero się rozwija. Powstają nowe firmy innowacyjne oraz otwierane są przedstawicielstwa firm zagranicznych.

W œrodowisku szczeciñskim (dawna Politechnika Szczeciñska) już w latach dziewięædziesiątych ubiegłego wieku prowadzone były pionierskie prace nad otrzymywaniem nano-fotokatalizatora na bazie TiO2 z surowców przemysłowych. Badania realizowano we współpracy z ZCh „Police”- Grupa Azoty (poprzednio Zakład Bieli Tytanowej, obecnie Jednostka Biznesowa Pigmenty). Na bazie tych wyników we współpracy z firmą Navirem-Sigma zrealizowano budowę pierwszej w Polsce pilotowej instalacji do fotokatalitycznego oczyszczania wód i œcieków. We współpracy z firmą „Pigment” wdrożono do produkcji pierwsze w kraju farby fotokatalityczne o właœciwoœciach samooczyszczających. Wymienione firmy objęły patronatem niniejsze sympozjum, aby podkreœliæ wagę skutecznej współpracy między nauką a przemysłem. Sympozjum będzie stanowiæ forum do wymiany doœwiadczeñ i integracji krajowych zespołów zajmujących się badaniami i stosowaniem TiO2 w fotokatalizie. Obecni będę też przedstawiciele innych firm, oferujących produkty fotokatalityczne na rynku krajowym, a także doktoranci, którzy w produktach fotokatalitycznych upatrują szanse w tworzeniu innowacyjnych aplikacji.

 

Pole tekstowe: Pliki do pobrania